Image

Pacienta tiesības un pienākumi

Pacienta tiesības

Pacientu tiesības Latvijā regulē „Pacientu tiesību likums", kura pamatā ir tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, tiesības uz datu aizsardzību. Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi.

Latvijā ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociālā stāvokļa ir tiesības:

1. brīvi izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
2. reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta; noslēdzot Vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā;
3. mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu, iepriekš vienojoties ar izvēlēto ģimenes ārstu par pārreģistrācijas iespēju;
4. saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, kā arī laipnu un cieņpilnu ārstniecības personu izturēšanos;
5. saņemt valsts garantēto ārstniecisko palīdzību saskaņā ar valsts noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību;
6. saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību akūtas saslimšanas gadījumā vai hroniskas slimības paasinājuma gadījumā pie sava ģimenes ārsta akūtajā stundā vai ārpus ģimenes ārsta darba laika pie dežūrārsta, kā arī saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
7. saņemt informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību, zināt veselības aprūpes procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu, profesiju, specialitāti un kvalifikāciju;
8. saņemt saprotamu informāciju no ārstējošā ārsta par savu slimību, par izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām, slimības prognozi, kā arī par iespējamajiem sarežģījumiem izmeklēšanas un ārstēšanas laikā, kā arī skaidrojumu par medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi;
9. uzdodot ārstējošajam ārstam jautājumus un saņemot atbildes pieņemt lēmumu:
9.1 par piekrišanu ārstniecībai vai ārstniecībā izmantojamo metodi, un to noformēt rakstiski, ja ārstējošais ārsts to pieprasa;
9.2 par atteikšanos no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, aizpildot veidlapu “Pacienta atteikums no ārstēšanas t.sk. ķirurģiskai ārstēšanas (operācijas), diagnostiskas / ārstnieciskas manipulācijas vai veselības aprūpes” un apliecinot to ar savu parakstu;
10. saņemt informāciju no sava ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par slimības ārstēšanai nepieciešamajiem un valsts apmaksātajiem medikamentiem;
11. nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu no sava ģimenes ārsta speciālista konsultācijai un/vai stacionārajai ārstēšanai;
12. pieteikt ārsta mājas vizīti, ja veselības stāvoklis neļauj apmeklēt ārstniecības iestādi, vai nu valsts finansējuma ietvaros saskaņā ar valsts noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, vai par maksu;
13. iepriekš pieteikt vai atcelt vizīti pie ārsta, uz izmeklējumiem vēršoties centra reģistratūrā vai pa tālruni 67799977 vai 8828, vai izmantojot e-poliklinikas iespējas;
14. uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām;
15. sniegt pretenzijas, priekšlikumus, ierosinājumu AS “Veselības centru apvienība” administrācijai par vēlamajiem uzlabojumiem ārstniecības iestādes darba organizācijā;
16. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, kas iekļauti medicīniskajos ierakstos un tiek glabāti ārstniecības iestādē, apmeklējot ārstējošo ārstu ārstniecības iestādē;
17. pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim vai bezmaksas, bet ne biežāk kā vienu reizi gadā triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas;
18. pieprasīt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumiem, ja ārstniecība bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu pacienta veselībai nodarīto kaitējumu. Iesniegumu Ārstniecības riska fondam var iesniegt Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, LV-1012. Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un, ja nav jāiesniedz vai jāuzrāda oriģināls (https://www.vi.gov.lv/lv/iesniegums-arstniecibas-riska-fondam). 

Nepilngadīga pacienta tiesības

1. Bērnam līdz 14 gadu vecumam:

1.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu;

1.2. ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā;

1.3. informāciju par bērna veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu.

2. Bērnam no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņa piekrišana, izņemot gadījumu, kad pacientam tiek sniegta pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.

3. Ja nepilngadīgs pacients atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod bērna likumiskais pārstāvis.

4. Gadījumus, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu, ārstniecības persona savas kompetences ietvaros veic neatliekamus pasākumus — izmeklēšanu, ārstēšanu, tajā skaitā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos. Šādos gadījumos izmeklēšanas un ārstēšanas plānu apstiprina un lēmumu pieņem ārstu konsilijs, izņemot gadījumu, kad sniedzama pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.

5. Nepilngadīgai personai ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju.

! Apmeklējot VCA veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai jābūt līdzi bērna pase, ID karte vai dzimšanas apliecība, kā arī:

 • gadījumā, ja bērnu pavada bērna vecāks:
  • bērna vecāka pase, kurā ir ierakstīts bērns; vai
  • bērna vecāka ID karte / pase bez atbilstoša ieraksta un bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem.
 • gadījumā, ja bērnu pavada trešā persona:
  • trešās personas pase vai ID karte; un
  • notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.

Pacienta pienākumi

Latvijā ikvienam cilvēkam ir arī savi pienākumi:

1. pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību;
2. bērnu vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu veselību līdz pilngadības sasniegšanai;
3. uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/ vai dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses, reģistrējoties ārstniecības iestādēs, veicot pakalpojuma apmaksu vai saņemot ārstniecības pakalpojumus, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu;
4. ja veselības stāvoklis to pieļauj, pacientam ir pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai:
• iepriekš saņemto speciālistu konsultāciju slēdzienus, diagnostiskajos palīgkabinetos veikto izmeklējumu rezultātus un izrakstus no stacionāriem;
• par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību;
• par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
• par ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām.

5. noslēgt vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta);
6. iepriekš pieteikties pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista uz pieņemšanu;
7. savlaicīgi informēt AS “Veselības centru apvienība” reģistratūras darbiniekus (pa tālruni 8828 vai 67799977 vai elektroniski (tiešsaistē) vietnē: www.epoliklinika.lv) un/vai ārstējošo ārstu par neierašanos uz pieņemšanu iepriekš pieteiktā pieraksta noteiktajā laikā;
8. savlaicīgi pieteikt mājas vizīti un apmaksāt to, ja šis pakalpojumus netiek apmaksāts no valsts budžeta;
9. nodrošināt transportu vai apmaksāt transporta izdevumus ārstniecības personai maksas mājas vizīšu gadījumā (izņemot ģimenes ārsta aprūpes teritorijā dzīvojošajiem pacientiem);
10. savlaicīgi vērsties pie ārsta atkārtotas receptes saņemšanai pastāvīgas un nepārtrauktas slimības ārstēšanās gadījumā;
11. savlaicīgi vērsties pie ārsta, lai izvērtētu pārejošu darbspēju zudumu;
12. ievērot ārstējošā ārsta vai ārstniecības procesā iesaistītas citas ārstniecības personas nozīmējumus un rekomendācijas;
13. rakstiski atteikties no gaidīšanas uz plānveida sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, kuru apmaksa tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem, ja pats vai trešā persona apmaksā attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;
14. katram pacientam ir saistoši AS “Veselības centru apvienība” iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi;
15. samaksāt par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
16. īstenojot savas tiesības, pacientam ir pienākums cienīt citu pacientu tiesības.

Ārsta nosūtījums

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot valstī noteikto pacienta līdzmaksājumu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums, izņemot pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju izmeklējumu, kura saņemšanai nepieciešams ārstu konsīlija lēmums.

Pacientiem ir svarīgi zināt, ka uz valsts apmaksāto konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan arī ārsts speciālists, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Ģimenes ārstu un speciālistu, kuri ir līgumattiecībās ar NVD, sarakstu Jūs varat atrast interneta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv, noskaidrot, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Vēršoties pie ārsta speciālista, kurš nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, par maksas vizīti ir jāveic samaksa atbilstoši AS “Veselības centru apvienība” maksas pakalpojumu cenrādim.

Apmeklējot ārstu speciālistu vairākas reizes vienas slimošanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

Pacients ar ārsta nosūtījumu diagnostiskajai izmeklēšanai un/vai speciālista konsultācijai var saņemt nozīmēto pakalpojumu jebkurā ārstniecības iestādē Latvijā, kurā šie pakalpojumi tiek sniegti no valsts finansējuma līdzekļiem.

Bez nosūtījuma (pēc savas iniciatīvas), maksājot pacienta līdzmaksājumu, var vērsties:

1. Pie šādiem tiešās pieejamības speciālistiem:

 • pie ginekologa;
 • pie oftalmologa;
 • pie bērnu ķirurga;
 • pie pediatra;
 • pie narkologa, ja persona slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
 • pie psihiatra vai bērnu psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisī­vajām slimībām;
 • pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu (diagnožu kodi E10–E11.8; E12–E14.9);
 • pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju vai personām, kuras ir bijušas tiešā kontaktā ar HIV inficētu personu. 
 1. ārstniecības iestādē, tostarp steidzamās medicīniskās palīdzības punktā, lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 2. bērniem līdz 18 gadu vecumam apmeklēt zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar NVD.

Nosūtījums diagnostikās radioloģijas izmeklējumiem

Datortomogrāfijas (CT), rentgena (RTG), osteodensitometrijas (DEXA), mamogrāfijas (MMG) izmeklējumos tiek izmantots jonizējošs starojums. Tādēļ neatkarīgi no tā, vai pacients veic maksas vai valsts apmaksāto izmeklējumu, obligāti nepieciešams ārsta nosūtījums.

 

“Pacienta piemaksa maksas vizītei” netiek piemērota

Katrai vizītei uz maksas medicīnas pakalpojumu tiek piemērota “Pacienta piemaksa maksas vizītei” 1,50 eiro vizītei, kam cena ir līdz 45,00 eiro, vai 3,00 eiro vizītei, kam cena ir virs 45,00 eiro, vai 0,50 eiro, ja vizītes cena nepārsniedz 7,00 eiro.

Piemaksa netiek piemērota:

 1. vizītēm, kurās tiek sniegti pakalpojumi, kas VCA cenrādī nav klasificēti kā medicīnas pakalpojumi;
 2. medicīnas un citu preču iegādei;
 3. vizītēm, kur tiek sniegti sekojoši medicīnas pakalpojumi: magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, mamogrāfija, rentgens, DEXA;
 4. zobārstniecībā;
 5. mājas vizītēs;
 6. attālināti sniegtām konsultācijām;
 7. lekcijām grupā - grūtniecēm un ģimenei;
 8. OVP un papildus manipulācijas izbraukumos, noslēgto līgumu ietvaros;
 9. vizītēs, par kurām apmaksa noteikta spēkā esošā līgumā starp VCA un uzņēmumu, valsts vai pašvaldības iestādi, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu uzņēmuma/iestādes darbiniekiem, ja līgumā, kas noslēgts līdz rīkojuma izdošanai, piemaksa nav tikusi iekļauta;
 10. vizītēs, par kurām apmaksa noteikta spēkā esošā līgumā starp VCA un valsts tiešās pārvaldes iestādi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par rehabilitācijas maksas stacionāra izmantošanu), ja līgumā, kas noslēgts līdz rīkojuma izdošanai, piemaksa nav tikusi iekļauta.

No pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotas personas

No pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotas personas

 • Bērni* vecumā līdz 18 gadiem;
 • Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām*, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzem­dību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • Personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 • Personas, kurām ir noteikta:

  • I grupas invaliditāte;
  • II grupas invaliditāte (stājas spēkā no 01.01.2022.).
 • Personas, kuras slimo ar tuberkulozi un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • Persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 28.08.2018 noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 3.pielikumā “Infekcijas slimību saraksts” minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • Personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • Personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • Personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • Personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • Personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta 28.08.2018 noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • Orgānu donori;
 • Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīta par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • Patvēruma meklētāji*;
 • Persona, kuras viena kalendārā gada laikā veikto līdzmaksājumu par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kopsumma ir sasniegusi 570,00 € un kura ir saņēmusi Nacionālā veselības dienesta teritoriālajā nodaļā uzziņu par atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanas attiecīgajā gadā (līdz kalendārā gada beigām);
 • Personas nāves gadījumā (lai apliecinātu mājas apstākļos mirušas personas nāves faktu);
 • Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija sedz pacientu līdzmaksājumu šādām personām:
  • profesionālā dienesta karavīri un zemessargi;**
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm, kā arī no dienesta atvaļinātās amatpersonas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piešķirtas tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi (uzrādot Darbinieka veselības karti ar derīguma termiņu).***

* Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

** Aizsardzības ministrijas budžets.

*** Iekšlietu ministrijas budžets.

Papildu informācija skatāma Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē: šeit.

 

Pacienta līdzmaksājumi

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Ārsta apmeklējums

 • ģimenes ārsta apmeklējumu – EUR 2,00 (no 65 gadu vecuma - EUR 1,00)
 • ārsta speciālista apmeklējumu – EUR 4,00

Ārstēšanās dienas stacionārā

 • par katru dienu, saņemot rehabilitācijas pakalpojumus, neiroloģisko, iekšķīgo slimību un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā – EUR 7,00;
 • vienreizējs līdzmaksājums, saņemot ķirurģiskos pakalpojumus – EUR 7,00.

Ģimenes ārsta mājas vizīte - EUR 2,85

 • Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 gadiem;
 • pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā;
 • ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc NMP dienesta izsaukuma;
 • pacientiem ar psihiskiem traucējumiem ar pamatdiagnozes kodiem F01, F20 un F73, ja mājas vizīte nav saistīta ar psihiatrisko ārstēšanu.

Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju – EUR 4,00

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā:

 • elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi – EUR 2,00
 • sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi – EUR 4,00
 • galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi – EUR 4,00
 • neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi – EUR 4,00
 • funkcionālie kuņģa – zarnu trakta izmeklējumi – EUR 4,00
 • endoskopiskie izmeklējumi – EUR 7,00
 • ultrasonoskopiskie izmeklējumi – EUR 4,00
 • rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas – EUR 3,00
 • rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu – EUR 10,00
 • datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas – EUR 14,00
 • datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu* – EUR 21,00
  • kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas – EUR 28,00
  • kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozo kontrastvielu* – EUR 35,00

*Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām

 • olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai – EUR 21,00
 • embrija pārstādīšana – EUR 21,00
 • sēklinieku biopsija – EUR 21,00

No Pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas skatīt šeit.

Saņemot valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem un ir iekļauts pakalpojuma tarifā. Pacienta līdzmaksājumu valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacients apmaksā AS “Veselības centru apvienība” kasēs pirms ārstniecības personas apmeklējuma un/vai medicīniskā pakalpojuma saņemšanas.

Informācija pacientiem par zvaniem uz VCA poliklīniku reģistratūru tālruņiem un zvanu centru

Aktuāla Informācija pacientiem

Pacientu ērtībām pie VCA poliklīniku speciālistiem un izmeklējumiem iespējams pierakstīties, zvanot uz zvanu centra tālruņiem: 677 999 77 un 8828

Cik maksā zvans uz zvanu centra tālruņiem?

Atkarībā no operatora, kuru lieto zvanītājs,

maksa par zvanu uz tālruņa numuru 677 999 77 -  Tele 2, LMT un Bite klientiem ir bez maksas, bet TET populārākajos tarifu plānos bezmaksas,  Senioru tarifu plānā 0.09 Eur minūtē;

maksa par zvanu tālruņa numuru 8828  LMT - ( populārākajos tarifu plānos-bezmaksas ) pārējos 0.12 eur/min, Tele2 - ( populārākajos tarifu plānos-bezmaksas ) pārējos 0.26 eur/min, Bite - ( populārākajos tarifu plānos-bezmaksas ) pārējos 0.20 eur/min,

Tarifi norādīti ņemot vērā aktuālo informāciju uz 11.07.2023. un tos nosaka zvanītāja operators, ņemot vērā klienta tarifu plānu. VCA neatbild par operatoru tarifu izmaiņām. Jautājumu gadījumā par rēķiniem un maksu lūdzam sazināties ar savu operatoru.

Aicinām bez maksas izmantot portālu E-POLIKLINIKA, kur iespējams gan pierakstīties, gan arī pieteikt atzvanu.

E-POLIKLINIKA, kur, reģistrējoties, katrs pats var pilnvērtīgi pierakstīties pie ģimenes ārsta vai speciālista, apskatīt pieejamos vizītes laikus, turklāt izvēlēties gan maksas, gan valsts apmaksātus pieņemšanas laikus.

Piesakoties E-POLIKLINIKA, AS “Veselības centru apvienība” operators atzvanīs stundas laikā, lai vienotos par vizītes laiku un pierakstīs pie nepieciešamā speciālista vai uz izmeklējumu VCA poliklīnikā. Variet pieteikties E-POLIKLINIKA arī lai uzdotu jautājumu, vai atteiktos no vizītes.

epoliklinikas linkam ir bezmaksas un viss, kas nepieciešams, ir interneta pieslēgums un dators.

Dāvanu karte

VCA davanu karte

VCA dāvanu karte ir lieliska dāvana taviem mīļajiem svētkos!
Izvēlies karti jebkurā vērtībā un izmanto:

 • VCA Veselības veicināšanas centros veselības un skaistuma pakalpojumiem (“Aura”, “Elite”, “Jugla”, “Pļavnieki”)
 • Medicīnas pakalpojumiem VCA poliklīnikās*

Noformē savu dāvanu karti VCA poliklīniku reģistratūrās.
Ietaupi savu laiku, izvēloties noderīgas dāvanas – pavadi to ar ģimeni un tuviniekiem! VCA dāvanu karte ir universāla dāvana, kas iepriecinās ikvienu.

*Dāvanu karti varēsi izmantot VCA poliklīnikas "Pļavnieki", "Jugla", "Elite", "Aura", "Pulss 5", "Vesels", "Mežaparka doktorārs" - Rīgā un "Olvi" - Daugavpilī

Pamatprincipi saskarsmē ar pacientiem

AS “Veselības centru apvienība” (turpmāk – APVIENĪBA) darbinieki sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot APVIENĪBAS Ētikas kodeksu un šos pamatprincipus.

PAMATPRINCIPI SASKARSMĒ ar pacientiem

1. pamatprincips: CIENI PACIENTU!

 1. Attiecībās ar pacientu APVIENĪBAS darbinieks izturas pieklājīgi, apzinīgi, korekti, taktiski, līdzsvaroti un atsaucīgi, neatkarīgi no viņa sociālās vai vecuma grupas, dzimuma vai tautības, reliģiskās vai politiskās piederības.
 2. Saskarsmē ar pacientu APVIENĪBAS darbinieks ir ieinteresēts uzklausīt un izprast pacienta vēlmes, sniegt nepieciešamo palīdzību.
 3. APVIENĪBAS darbinieks vienmēr ierodas uz darbu savlaicīgi, bez pamatota iemesla nekavē klientu pieņemšanu.

2. pamatprincips: RĪKOJIES KĀ PROFESIONĀLIS!

 1. Ikviens APVIENĪBAS darbinieks ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 2. Ikviens APVIENĪBAS darbinieks ir atbildīgs par pacienta datu aizsardzību, lai personiska rakstura informācija netiktu izmantota nelikumīgiem mērķiem, nenonāktu pie personām, kas nav pilnvarotas to saņemt.
 3. Sarunā ar personām ar īpašām vajadzībām APVIENĪBAS darbinieks gatavs tam, ka komunikācijai var būt nepieciešams papildu laiks un pacietība.
 4. Ikviens APVIENĪBAS darbinieks vienmēr ir ieinteresēts sniegt nepieciešamo palīdzību un piedāvāt pacientam piemērotāko risinājumu, nepārsniedzot savas pilnvaras un ievērojot konfidencialitāti.
 5. Darbinieks ievēro ētikas un uzvedības normas, nepieļauj konflikta situācijas rašanos un spēj atzīt savas vai cita APVIENĪBAS darbinieka kļūdas, atvainoties un rīkoties, lai novērstu radītās sekas.

3. pamatprincips: INFORMĒ PACIENTU!

 1. Atbilstoši savai kompetencei APVIENĪBAS ārstniecības personāls sniedz pacientam saprotamu informāciju par pacienta veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas ierobežojumiem, profilakses iespējām, par ārstēšanas gaitu un tās rezultātiem.
 2. Darbinieks sniedz pacientiem informāciju par pakalpojumiem, kas tiek sniegti APVIENĪBĀ, to saņemšanas nosacījumiem un apmaksas kārtību, kā arī atbilstoši savai kompetencei spēj atbildēt uz jautājumiem.
 3. Pakalpojumu sniegšanas atteikuma gadījumā informē pacientu par iemesliem, pamatojot to ar normatīvo aktu prasībām (ja piemērojams).
 4. Darbinieks neslēpj, neaizkavē un nesniedz maldinošu informāciju.

4. pamatprincips: RUNĀ PACIENTAM SAPROTAMI!

 1. Ja sarunā nevar iztikt bez sarežģītiem nosaukumiem un/vai profesionāliem terminiem, darbinieks paskaidro to nozīmi, lai pacients labāk izprastu to jēgu, saņemot noteiktu informāciju un pakalpojumus.
 2. Beidzot sarunu vai konsultāciju, APVIENĪBAS darbinieks pārliecinās, vai uz visiem pacienta jautājumiem ir atbildēts un pacientam saprotami ir izskaidrotas tālākās rīcības.
 3. Pacientam pēc konsultācijas vai izmeklējuma izsniedzamie dokumenti – nosūtījumi, slēdzieni u. c. – tiek noformēti datordrukā, nosūtot uz valsts vienoto E-veselības sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5. pamatprincips: SADARBOJIES AR KOLĒĢI!

 1. Savstarpējās attiecībās ar kolēģi darbinieks ir atsaucīgs, izpalīdzīgs, dalās pieredzē, ir labvēlīgi noskaņots, ieinteresēts kopēju mērķu sasniegšanā un sadarbībā.
 2. Risinot problēmas, darbinieks vienmēr ievēro savas pilnvaras. Ja nav pilnvaru risināt problēmu, darbinieks deleģē attiecīgajam kolēģim vai tiešajam vadītājam. 

Lai sadarbība būtu abpusēji sekmīga, VCA kolektīvs sagaida, ka pacienti:

 laiks   

Ievēros noteikto pieraksta laiku, ārsta darba laiku un iekšējās kārtības noteikumus.

 

 pac  

Ievēros vispārpieņemtās pieklājības un ētikas normas. Izturēsies pieklājīgi un ar cieņu pret AS “Veselības centru apvienība” darbiniekiem un citiem apmeklētājiem.

 dokuments     Uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojumu saņemšanai, un norādīs savu kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā APVIENĪBAS darbinieki varētu sazināties.   neskaidribu  
Iepriekš iepazīsies ar informāciju par AS “Veselības centru apvienība” pakalpojumiem, pieraksta veikšanas un apmaksas kārtību. Neskaidrību gadījumos uzdos jautājumus.
 pild  

Novērtēs pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un aktīvi piedalīsies klientu aptaujās.

 

 patiess
Sniegs patiesu un pilnīgu informāciju.

 

Pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitatīvai apkalpošanai mums ir būtisks pacientu un klientu viedoklis, tādēļ AS “Veselības centru apvienība” kolektīvs būs pateicīgs, ja pacients (klients):

 • piedalīsies pacientu/klientu apmierinātības pētījumos/aptaujās;
 •  izteiks savu viedokli, ja AS “Veselības centru apvienība” sniegto pakalpojumu kvalitāte ir uzslavējama vai pilnveidojama:
 logo

www.vca.lv sadaļā “Pacientiem → Atsauksmes un ierosinājumi ”

 talr

Pa tālruni: +371 67799977

 e pasts

E-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 pasts v
Pa pastu – rakstot uz adresi: A. Saharova iela 16, Rīga, LV-1021. faceb Instagram logoTiktok logoyoutube logo 
Sociālajos tīklos
 home
Klātienē AS “Veselības centru apvienība” poliklīniku administrācijās (adreses un darba laiki pieejami www.vca.lv).

 

Atsauksmes un ierosinājumi

VIENMĒR ESAM PATEICĪGI PAR JŪSU VIEDOKLI, JO TAS PALĪDZ MUMS IEVIEST UZLABOJUMUS, LAI STRĀDĀTU ARVIEN LABĀK UN LABĀK.

 

 

 1. VCA vadībai A. Saharova ielā 16, 6. stāvā, 609. kab.; VCA struktūrvienības vadītājam vai biroja administratoram VCA struktūrvienībā;
 2. izmantojot korespondences kasti „Atsauksmes”, kas atrodas VCA struktūrvienībās pie reģistratūras;
 3. nosūtot pa pastu (adrese: A. Saharova iela 16, Rīga, LV-1021);
 4. elektroniski pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 5. aizpildot iesniegumu (atsauksmi) – ziņojuma formu AS “Veselības centru apvienības” interneta vietnē www.vca.lv sadaļā “ATSAUKSMES UN PRIEKŠLIKUMI”.
VCA struktūrvienību adreses sk.šeit.

 

KĀ RĪKOTIES, JA PROBLĒMU NEIZDODAS ATRISINĀT ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒ?

 1. Veselības nozares uzraudzību un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli veic Veselības inspekcija.
 2. Veselības inspekcija izskata:
  • iesniegumus par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, iespējamu pacienta tiesību aizskārumu, kā arī ārstniecības iestādes darbības atbilstību obligātajām prasībām;
  • Iesniegumus Ārstniecības riska fondam par atlīdzību saistībā ar veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu ārstniecības iestādē, kā arī par morālu kaitējumu. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas un trīs gadu laikā no kaitējuma nodarīšanas laika.
 3. Iesniegumu inspekcijai var iesniegt:
  • ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  • izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
  • digitālajā pasta kastītē – e-adrese;
  • pašrocīgi parakstītu, nosūtot to pa pastu uz adresi Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, vai atstājot pasta kastītē pie ieejas durvīm. Plašāka informācija par iesnieguma iesniegšanas kārtību pieejama, zvanot uz Veselības inspekcijas informatīvo tālruni 67081600 (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00) vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 4. Nacionālais Veselības dienests ( turpmāk -NVD) izskata iesniegumus, ja tika atteikts valsts apmaksāts veselības aprūpes pakalpojums, ir šaubas par pieprasītās samaksas pamatotību, ir pamatotas aizdomas par ārstniecības iestādes darba organizācijas pārkāpumu, sniedzot valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu (ārsta konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, laboratorisko izmeklējumu, ārstēšanos slimnīcā u.c.), vai arī aptiekas pārkāpumu valsts kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izsniegšanā.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu pašrocīgi parakstītu iesniegumu uz adresi Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, Latvija, LV-1012;
  • iesniedzot iesniegumu e-adresē;
  • nosūtot iesniegumu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
  • sazinoties ar NVD Klientu apkalpošanas centru - zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. e-pasta adresi.
 5. Pacientu ombuds sniedz atbalstu gan pacientiem, gan mediķiem, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Latvijā un sekmētu pacientu tiesību ievērošanu, veicinot pacientu un mediķu sadarbību. Pacientu ombuds palīdz rast risinājumus un sniedz ieteikumus. Informāciju var saņemt, nosūtot jautājumu un ieteikumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot (+371) 28646268.
Uzrakstiet atsauksmes