AS "Veselības centru apvienība" ir ārstniecības iestāde, kas īsteno ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumus, AS "Veselības centru apvienība" rūpējas, lai tās rīcībā esošo personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām.

Šī Privātuma politika ir izstrādāta, lai sniegtu informāciju par Klientu personas datu apstrādes aspektiem.

Saturs

Termini 2

Kāda ir Privātuma politikas piemērošanas sfēra?. 2

Kas apstrādā Klienta personas datus?. 3

Kāda veida Klienta personas datus, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata Pārzinis apstrādā, un kāds ir to glabāšanas termiņš?. 3

Kā Pārzinis iegūst Klienta personas datus?. 16

Vai Klientam ir pienākums sniegt savus personas datus?. 16

Kas ir atbildīgs par Klienta personas datu aktualitāti?. 16

Kam Pārzinis nodod Klienta personas datus?. 17

Vai Pārzinis nodod Klienta personas datus ārpus ES/EEZ?. 17

Kādas ir Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis?. 17

Cik ilgā laikā Pārzinis izskatīs Klienta pieprasījumu?. 18

Kādā veidā Pārzinis sniegs informāciju uz Klienta pieprasījumu?. 18

Kā rīkoties, ja Klients uzskata, ka Pārzinis ir pārkāpis Klienta tiesības, veicot personas datu apstrādi?. 18

Kā tiek nodrošināta Klientu personas datu drošība?. 19

Kontaktinformācija. 19

Kā Pārzinis nodrošina aktuālu informāciju par Klientu personas datu apstrādi?. 19

Termini

 

Termins

Apraksts

Klients

fiziska persona, kuras personas dati ir Pārziņā rīcībā sakarā ar to, ka persona ir:

- saņēmusi vai saņem Pārziņa piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus vai tiem reģistrējusies; vai

- izmantojusi, izmanto vai izteikusi vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus; vai

- jebkādā citā veidā ir sadarbojusies, sadarbojas vai ir izteikusi vēlēšanos sadarboties ar Pārzini.

Pārzinis

AS "Veselības centru apvienība", vienotais reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 16, LV-1021.

Struktūrvienība

Pārziņa struktūrvienība, kas nodrošina pacientiem ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus (poliklīnika, medicīnas centrs, doktorāts, klīnika).

Apstrādātājs

fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Personas dati

jebkura informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz Klientu (piemēram, Klienta vārds, uzvārds, adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par veselību).

Apstrāde

jebkuras darbības, kuras Pārzinis veic ar Klienta personas datiem (tajā skaitā, Klientu personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana vai iznīcināšana).

Regula Nr.2016/679/ES

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (27.04.2016) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Privātuma politika

šī Privātuma politika.

Piekrišana

jebkurš Klienta brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Klients piekrīt savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.

Datu valsts inspekcija

iestāde, kas Latvijas Republikā veic Regulas Nr.2016/679/ES piemērošanas uzraudzību.

Kāda ir Privātuma politikas piemērošanas sfēra?

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz personām (Klientiem šīs Privātuma politikas ietvaros), kuras:

 • ir Pārziņa pacienti, kuri ir saņēmuši vai saņem ambulatoros un/vai stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus vai tiem reģistrējušies;
 • ir izmantojušas, izmanto vai izteikuši vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā, piedalīties lojalitātes programmās, marketinga aktivitātēs un citos tamlīdzīgos pasākumos);
 • jebkādā citā veidā ir sadarbojušās, sadarbojas vai izteikušas vēlēšanos sadarboties ar Pārzini (tajā skaitā, piedalīties Pārziņa personāla atlases procesā);
 • apmeklējušas Pārziņa struktūrvienības, biroju un citu telpu;
 • apmeklējušas Pārziņa uzturētu interneta mājas lapu un mobilās lietotnes.

Privātuma politiku nepiemēro un tā neietver informāciju par personas datu apstrādi, kas attiecināmi uz Pārziņa:

 • nodarbinātajām personām;
 • Pārziņa sadarbības (biznesa) partneriem (fiziskām personām), Pārziņa sadarbības partneru nodarbinātajām/pilnvarotajām personām, kuras saistītas ar Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz/tiek iegūti Klienta personas dati (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajā lietotnē, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa elektroniskajā informācijas sistēmās vai papīra formas kartotēkās tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus personas datus Pārzinim.

Kas apstrādā Klienta personas datus?

Klienta personas datu pārzinis ir AS "Veselības centru apvienība", vienotais reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 16, LV-1021.

Pārzinis savas komercdarbības nodrošināšanai nepieciešamu pasākumu īstenošanai piesaista/var piesaistīt Apstrādātājus – uzņēmumus, kam piemīt atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas specifisku pakalpojumu nodrošināšanā (piemēram, Pārziņa informācijas sistēmu uzturētāji, marketinga aktivitāšu organizētāji), un, ja nepieciešams, nodod Apstrādātājiem arī Klientu personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp Pārzini un Apstrādātāju tiek reglamentētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātāji var apstrādāt Klientu personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību.

Kāda veida Klienta personas datus, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata Pārzinis apstrādā, un kāds ir to glabāšanas termiņš?

Nolūks

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Klientiem (pacientiem)

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati: Vārds, uzvārds; personas kods/identifikācijas numurs;  dzimšanas datums.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese; e-pasta adrese (atbilstoši Klienta izvēlei).

Jebkāda informācija par Klienta veselību un Klientam nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā, diagnoze; nozīmētās un pielietotās ārstēšanas un diagnostikas metodes; izrakstītie un lietotie medikamenti; veikto izmeklējumu rezultāti; veselības aprūpes pakalpojuma rezultāts; informācija par ārstniecības personu, kas nodrošinājusi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu).

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un to pārvaldības nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.[1]

Klienta piekrišana – Klienta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas informācijas apmaiņai ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, ja nevar tikt piemērots cits tiesiskais pamats.[2]

Klienta piekrišana vai Klienta līgumsaistību izpildes nodrošināšanai – datu apstrāde ir pamatota ar veselības apdrošināšanas programmas ietvaros saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu administrēšanu

(gadījumā, ja izmaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem pilnībā vai daļēji sedz apdrošināšanas sabiedrība).[3]

Klienta piekrišana – datu apstrāde ir pamatota ar Klienta  veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu administrēšanu,  kuru apmaksu pilnībā vai daļēji veic cita persona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (darba devējs vai cits subjekts).

Lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu,  veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī uzkrātu veselības nozares datus, Pārzinis veic personas datu apstrādi.

Šajā nolūkā ietilpst personas datu apstrāde šādiem apakš-nolūkiem:

v Klientu identificēšanai[4];

v pieraksta nodrošināšanai uz vizīti ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai (tajā skaitā, izmantojot zvanu centru, mobilās aplikācijas (lietotnes), e-pieraksta portālu vai citus pieejamos tehnoloģiskos risinājumus);

v atgādinājuma nosūtīšanai vai paziņošanai par plānoto vizīti ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

v līguma par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai (tajā skaitā, līguma, kura ietvaros darba devējs nodrošina saviem darbiniekiem apmaksātās obligātajām veselības pārbaudes);

v veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (tajā skaitā, diagnostisko izmeklējumu veikšanai; ārstēšanai; rehabilitācijai; ārstu-speciālistu konsultāciju sniegšanai; medicīnisko manipulāciju un operāciju veikšanai);

v pacienta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apmaiņa starp VCA un citu veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju (ja šādai personas datu apstrādei ir tiesisks pamats, piemēram, pacienta piekrišana);

v recepšu medikamentu izrakstīšanai (tajā skaitā, elektroniski reģistrējot datus Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma” atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam);

v darbnespējas lapu izrakstīšanai (tajā skaitā, elektroniski reģistrējot datus Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma” atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam);

v nosūtījumu izrakstīšanai un citas medicīniskās dokumentācijas noformēšanai  (tajā skaitā, elektroniski reģistrējot datus Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma” atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam);

v norēķinu par sniegtajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem administrēšanai, tajā skaitā:

-   samaksas saņemšanai par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (elektroniski reģistrējot datus Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma” atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam);

-        samaksas saņemšanai no apdrošināšanas sabiedrības par apdrošinātajām personām nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ievērojot veselības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanas polisē ietvertos nosacījumus;

-        samaksas saņemšanai no darba devējiem (valsts un pašvaldības iestādes; uzņēmumi) par viņu darbiniekiem nodrošinātajām obligātajām veselības pārbaudēm;

-        parādu piedziņai no debitoriem;

v pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos[5] noteiktajām prasībām;

v pacienta medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanai saskaņā ar normatīvajos aktos[6] noteiktajām prasībām;

v pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;

- ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

Nolūks

Dokumentu aprites organizēšana

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Personas datu kopums ir atkarīgs no dokumenta satura (par Pārzinim iesniegto dokumentu saturu, tajā skaitā, ietverto personas datu apjomu, atbild dokumenta radītājs, savukārt, par Pārziņa sagatavoto dokumentu saturu – Pārzinis).

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana. [7]

Dokumentu aprite tiek organizēta ar mērķi nodrošināt pārskatāmu un efektīvu dokumentu un arhīvu pārvaldību. Dokumentu apritē ietilpst dokumentu radīšana,

saņemšana, reģistrēšana, klasifikācija, sistematizācija, izvērtēšana, aprite, kontrole, glabāšana un pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

Dokumentu aprite katrā VCA struktūrvienībā tiek organizēta decentralizēti.

Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;

- ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

       

Nolūks

Klīnisko pētījumu veikšana

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati: atbilstoši klīnisko pētījumu protokolam, ko ir apstiprinājušas kompetentas veselības aprūpes institūcijas (piemēram, pētījuma numurs; pacienta dzimums; dzimšanas datums un identifikācijas numurs).

 

Klienta kontaktinformācija: telefona numurs vai e-pasta adrese.

Informācija par Klienta veselību, ārstēšanas gaitu un dzīvildzi.

(atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātajam klīniskajam pētījumam).

Klienta piekrišana. [8]

Zinātniskās pētniecības nolūkos tiek veikti klīniskie pētījumi, lai analizētu pacientu slimības un tās ārstēšanas gaitu; lai iegūtu datus, ar kuru palīdzību uzlabot pacientu ārstēšanas kvalitāti un drošību.

Personas dati tiek uzglabāti atbilstoši klīnisko pētījumu protokolā noteiktajam un ievērojot normatīvajos aktos noteikto.

Nolūks

Informācijas par Pārziņa jaunumiem saņemšana

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati:

vārds.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (atbilstoši Klienta izvēlei).

Klienta piekrišana.[9]

Pārzinis Klientiem, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiskos līdzekļus, nosūta informāciju par Pārziņa jaunumiem (nepersonalizētus).

Līdz brīdim, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana šādai personas datu apstrādei.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Nolūks

Dalība lojalitātes programmā (“Pacienta karte”)

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvieta adrese (atbilstoši Klienta izvēlei).

Informācija par Lojalitātes karti un tās izmantošanu:

Klienta Lojalitātes kartes numurs; VCA struktūrvienības adrese, kur pakalpojumi sniegti; pakalpojuma saņemšanas datums un laiks; pakalpojumu (manipulāciju) nosaukumi; pakalpojumu cenas; kopējā pakalpojuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm); pieskaitītā “Lojalitātes kartes” naudas summa; ar “Lojalitātes karti” piešķirto atlaižu summa.

Klienta piekrišana.[10]

Lojalitātes programmas “Pacientu karte” dalībniekiem tiek piedāvātas dažādas priekšrocības – piešķirtas pastāvīgas un sezonālas atlaides; piešķirti punkti par apmaksātajiem maksas pakalpojumiem; nodrošināta informēšana par plānoto vizīti ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Lojalitātes programmas “Pacientu karte” dalībniekiem arī tiek sniegta informācija par Pārziņa jaunumiem (gan personalizēti, gan nepersonalizēti paziņojumi).

Lojalitātes programmas “Pacientu karte” dalībnieki var izmanot šo karti visās VCA struktūrvienībās.

Līdz brīdim, kamēr ir aktīva Klientam izsniegtā Lojalitātes programmas dalībnieka karte (proti, Klients ir Lojalitātes programmas dalībnieks). Lojalitātes programmas dalībnieka karte ir aktīva 2 gadus. Iepriekš minētajam termiņam beidzoties, Klientam ir iespēja atjaunot karti.

Jebkurā brīdī Klientam ir tiesības atteikties no dalības Lojalitātes programmā, iesniedzot VCA rakstisku iesniegumu.

Atsevišķi personas dati (kopa) var tiks saglabāti ilgāku periodu, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- ir nepieciešams realizēt VCA leģitīmās intereses;

- ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

Nolūks

Dalība lojalitātes programmā (“Veselība +”)

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds, personas kods.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Informācija par Lojalitātes karti un tās izmantošanu:

Klienta Lojalitātes kartes numurs; Struktūrvienības adrese, kur veikti pirkumi/saņemti pakalpojumi; pirkumu/pakalpojuma saņemšanas datums un laiks; preču/pakalpojumu nosaukumi; preču/pakalpojumu cenas; kopējā pirkuma/pakalpojuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), pieskaitītā “Lojalitātes kartes” naudas summa; ar “Lojalitātes karti” piešķirto atlaižu summa.

Klienta piekrišana.[11]

«Veselība+» ir kvalitatīvu medicīnisko aprūpi veicinoša programma hronisko slimību pacientiem. Tās ietvaros Klientam tiek nodrošināts koordinēts VCA un tā sadarbības partneriem veselības aprūpes pakalpojumu un ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumu kopums.

Līdz brīdim, kamēr ir Klients ir Lojalitātes programmas dalībnieks.

Jebkurā brīdī Klientam ir tiesības atteikties no dalības Lojalitātes programmā, iesniedzot VCA rakstisku iesniegumu.

Savukārt, ja Lojalitātes karte netiek izmantota 6 mēnešus VCA pārtrauc Klienta dalību Lojalitātes programmā.

Nolūks

Atsauksmes un ierosinājumi

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds (ja klients vēlas, lai būtu identificējams)

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (ja Klients vēlas, lai VCA sazinās ar Klientu vai saziņa ir nepieciešama saistībā ar Klienta sniegto atsauksmi vai ierosinājumu).

Informācija par Poliklīniku un tās struktūrvienību, par kuru atsauksmi vai ierosinājumu Klients vēlas sniegt.

Klienta atsauksmes vai ierosinājuma saturs.

Klienta piekrišana.[12]

Lai nodrošinātu saviem klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus, Pārzinim ir vērtīgi zināt Klientu viedokli par pakalpojumu kvalitāti.

Atsauksmes un ierosinājumus var iesniegt, izmantojot interneta vietni www.vca.lv, iesniedzot klātienē vai nosūtot pa pastu.

Klientam ir tiesības neuzrādīt savus personas datus. Tomēr, jāņem vērā, ka konkrētas situācijas ar Klienta apkalpošanu atrisināšanai Klienta personas dati var būt nepieciešami.

Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses.

Nolūks

Dalība loterijā[13]

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Citi personas dati, kurus Klients iesniedz, ja tas nepieciešams atbilstoši loterijas nosacījumiem.

Klienta piekrišana.[14]

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana. [15]

Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, lai administrētu loterijas, ja Klients ir paudis vēlmi tajās piedalīties (tajā skaitā, nodrošinātu loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanu un/vai pierādījumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā). Tāpat, Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, lai noteiktu un paziņotu loterijas uzvarētāju; identificētu Klientu, izdalot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Klienta vārdu un uzvārdu loterijas uzvarētāju sarakstā.

Loterijas reģistrācijas dati tiek uzglabāti 5 gadus.[16]

Nolūks

Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesā

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīves vietas adrese (atbilstoši Klienta izvēlei).

Informācija par Klienta iegūto izglītību: absolvētās izglītības iestādes nosaukums, mācību ilgums, iegūtā izglītība/profesija.

Informācija par Klienta profesionālo pieredzi: darba vietas nosaukums, darba tiesisko attiecību termiņš, amats, veiktie darba pienākumi.

Cita informācija, ko Klients ir norādījis iesniegtajā CV un motivācijas vēstulē.

Klienta piekrišana.[17]

Kandidātu atlase tiek realizēta konkursa veidā. Pretendenti var pieteikties darbam, piesakot savu kandidatūru uz noteiktu vakantu amata vietu (saistībā ar publicētu sludinājumu) vai arī – piesakot savu kandidatūru uz jebkuru pretendentam piemērotu vakanci (esošu vai potenciālu).

Pārzinis apstrādā Klienta iesniegtos personas datus, lai nodrošinātu personāla atlases procesu, tai skaitā, lai izvērtētu Klienta kandidatūras atbilstību vakantajai amata vietai; sazinātos ar Klientu; lai paziņotu par amata konkursa rezultātiem un, Klienta kandidatūras atbilstības vakantajai amata vietai gadījumā, uzaicinātu Klientu uz pārrunām.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem

personas datu apstrādes nolūkiem.

Klienta, kurš ir pieteicies dalībai konkursā uz noteiktu vakantu amata vietu, personas datu apstrāde tiks veikta līdz brīdim, kad tiek pabeigta pretendentu uz vakanto amatu izvērtēšana un atlase. Pēc konkursa noslēgšanās:

Klienta personas dati tiks dzēsti/iznīcināti, vai

gadījumā, ja ar Klientu (pretendentu) tiek noslēgts darba līgums, CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, tiek pievienoti darbinieka personas lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

Klienta, kurš ir pieteicis savu kandidatūru uz jebkuru pretendentam piemērotu vakantu amata vietu, pretendenta personas datu apstrāde tiks veikta ne ilgāk par trīs mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas laikā aktuālo konkursu noslēguma vai ne ilgāk kā trīs mēneši no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja pieteikuma iesniegšanas dienā nav izsludināts konkurss uz vakantām amata vietām. Pēc šī termiņa Klienta personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.

Pēc Klienta pieprasījuma Klientu personas datu apstrāde:

var tikt pārtraukta jebkurā brīdī pirms iepriekš minētā termiņa; vai arī

var tikt veikta ilgākā periodā, ja Klients sniedz piekrišanu turpināt dalību citos Pārziņa personāla atlases konkursos (citu darba piedāvājumu saņemšanai).

Nolūks

Interneta vietņu uzturēšanai un lietošanas uzlabošanai

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Sīkdatnes.

Klienta piekrišana.[18]

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.[19]

Sīkdatnes tiek lietotas Interneta vietnēs, kuras uztur VCA.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” Klienta kā lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pārziņa interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie Klienta kā lietotāja paradumi un interneta vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta interneta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Sīkdatnes ir vairāku veidu:

a) Nepieciešamās sīkdatnes (kuras ir nepieciešamas interneta vietnes darbībai). Šo sīkdatņu izmantošanai netiek pieprasīta Klienta piekrišana.

b) Funkcionālās sīkdatnes (ļauj interneta vietnei atcerēties apmeklētāja veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu u. tml.), tādējādi uzlabojot un personalizējot interneta vietni).

c) Veiktspējas vai analītiskās sīkdatnes (trešo personu sīkdatnes) - uzkrāj informāciju par to kā apmeklētājs lieto Pārziņa interneta vietni; kādas interneta vietnes sadaļas visbiežāk apmeklē; kā arī, tās izmanto, lai noskaidrotu vai saņemtu paziņojumus par kļūdām.

Nepieciešamās sīkdatnes tiek apstrādātas, Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai, savukārt, funkcionālās un veiktspējas vai analītiskās sīkdatnes tiek apstrādātas, pamatojoties uz Klienta piekrišanu.

Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Nepieciešamās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma (tikai pārlūkošanas sesijas laikā, tādēļ pieder sesijas sīkdatņu kategorijai).

Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Veiktspējas vai analītiskās sīkdatnes (identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti) tiek glabātas 2 gadi.

Nolūks

Videonovērošana

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Attēls un citi personas dati, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā.

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.[20]

Videonovērošana tiek izmantota kā līdzeklis, lai nodrošinātu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, kā arī, novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

3 mēneši, izņemot gadījumus, kad videonovērošanas sistēmas ierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos iznīcinot tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami.

Nolūks

Telefona sarunu audioieraksta veikšana pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Balss un citi personas dati, kas tiek iegūti telefonsarunas laikā.

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.[21]

Telefona sarunu audioieraksta veikšana tiek izmantota, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti; VCA un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanai iespējamu konfliktsituāciju gadījumos.

3 mēneši, izņemot gadījumus, kad telefona sarunas audioierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos gadījumos telefona sarunas audioierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos iznīcinot tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami.

Kā Pārzinis iegūst Klienta personas datus?

Pārzinis iegūst Klienta personas datus no:

 • Klienta (piemēram, reģistrējoties veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai saņemot veselības aprūpes pakalpojumus);
 • trešajām personām, normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā, kārtībā un apjomā (piemēram, lai nodrošinātu Klientam valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus vai izrakstītu recepšu medikamentus, kas tiek daļēji vai pilnībā apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, tiek veikta personas datu apstrāde Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma”).

Vai Klientam ir pienākums sniegt savus personas datus?

Klientam nav pienākums sniegt Pārzinim savus personas datus, tomēr, ja Klients izvēlēsies nesniegt Pārzinim savus personas datus, visticamāk Pārzinis nevarēs sniegt Klientam tā izvēlētos veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, nebūs iespējams veikt diagnostiskos izmeklējumus; sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus; izrakstīt recepšu medikamentus, tajā skaitā, medikamentus, kuri pilnībā vai daļēji tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Kas ir atbildīgs par Klienta personas datu aktualitāti?

Pārzinis nodrošina personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pārzinis paļaujas, ka Klients un trešās personas sniedz Pārzinim patiesu informāciju un precīzus personas datus, t.sk. ja pēc tam, kad Pārzinim ir sniegti personas dati, šie dati ir kļuvuši neaktuāli, ir notikušas izmaiņas iesniegtajos personas datos, personas dati tikts aktualizēti, ja tas atbilst personas datu apstrādes mērķim un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Kam Pārzinis nodod Klienta personas datus?

Pārzinis nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem (Apstrādātājiem vai atsevišķiem pārziņiem), kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu Pārzinim; Pārziņa sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem; sadarbības partnerus Pārzinis rūpīgi izvērtē pirms sadarbības uzsākšanas;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu; personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums vai iestājusies normatīvajos aktos noteikta tiesiskā situācija un tiek konstatēts šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats; personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts;
 • trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, parāda piedziņai).

Vai Pārzinis nodod Klienta personas datus ārpus ES/EEZ?

Pārzinis Klienta personas datus nenodod ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Ja Pārziņa sadarbības partneri – Apstrādātāji, kam Pārzinis ir uzticējis Pārziņa uzdevumā apstrādāt Klienta personas datus, veic to apstrādi ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, tad Pārzinis pārliecinās, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas ir noteiktas Regulā Nr.2016/679, citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un labas prakses vadlīnijās.

Kādas ir Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis?

Pārzinis privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros nodrošina Klienta tiesības, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu:

Tiesības

Apraksts

Piekļūt saviem personas datiem

Klientam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai Klienta dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju:

-          datu apstrādes nolūki;

-          personas datu kategorijas;

-          personas datu saņēmēji;

-          personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Labot savus personas datus

Klientam ir tiesības pieprasīt Pārzinim savu datu labošanu, ja Klients ir konstatējis, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija par Klientu ir nepareiza vai nepilnīga (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības[22]).

Dzēst savus personas datus

Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un Pārzinis bez kavēšanās izpildīs šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

-          dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

-          Klients atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

-          ja datu apstrāde ir pamatota ar Pārziņa vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, tomēr apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

-          Klients iebilst pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;

-          ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības[23]);

-          lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas Pārzinim noteikts normatīvajos aktos[24];

-          ja Klienta dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Ierobežot savu personas datu apstrādi

Klientam ir tiesības lūgt ierobežot Pārziņa rīcībā esošo Klienta personas datu apstrādi.

Iebilst savu personas datu apstrādei

Klientam ir tiesības iebilst pret Klienta personas datu apstrādi, kas pamatota ar Pārziņa leģitīmajām interesēm.

Klienta kā datu subjekta pieprasījumam (turpmāk – pieprasījums) ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Cik ilgā laikā Pārzinis izskatīs Klienta pieprasījumu?

Pārzinis sniegs Klientam atbildi uz Klienta pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās un ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, ja tādi ir noteikti, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas brīža. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Klienta pieprasījuma apjomu, Pārzinim ir tiesības pagarināt pieprasījuma izpildes termiņu par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā Pārzinis Klientu informēs par termiņa pagarināšanas un kavēšanās iemesliem mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Kādā veidā Pārzinis sniegs informāciju uz Klienta pieprasījumu?

 

Pārzinis sniegs Klientam atbildi uz Klienta pieprasījumu pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes uz pieprasījumu saņemšanas veidu.

Kā rīkoties, ja Klients uzskata, ka Pārzinis ir pārkāpis Klienta tiesības, veicot personas datu apstrādi?

Pārzinis nodrošina Klientu personas datu apstrādi atbilstoši Regulas Nr.2016/679/ES, citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Privātuma politikai. Gadījumā, ja Klients uzskata, ka, apstrādājot Klienta personas datus, Pārzinis ir aizskāris Klienta tiesības uz personas datu aizsardzību, Klientam ir tiesības savu normatīvajos aktos noteikto interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai Pārzinim, Datu valsts inspekcijai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem iesniegt prasību tiesā.

Kā tiek nodrošināta Klientu personas datu drošība?

Pārzinis garantē Klientu personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Klientu personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Klientu personas datiem (piekļuve Klientu personas datiem ir tikai Pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai); veicot Klientu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību; datu rezerves kopēšanu; īstenojot iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību; nodrošinot darbinieku apmācību un informēšanu par personas datu apstrādes aspektiem, un īstenojot citus aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Klienta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Apstrādātāji, kuriem Pārzinis uztic Klientu personas datu apstrādi, pirms sadarbības uzsākšanas tiek rūpīgi izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Klientu personas datu apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nodrošina Klientu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu.

Kontaktinformācija

 

Jautājumos, kas saistīti ar Klientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), var sazināties ar Pārzini vai Pārziņa datu aizsardzības speciālistu:

 • AS “Veselības centru apvienība”, juridiskā adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 16, LV-1021; e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kā Pārzinis nodrošina aktuālu informāciju par Klientu personas datu apstrādi?

Lai Klienta rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Klientu personas datu apstrādi, Pārzinis atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina šīs Privātuma politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu. Pārzinis aicina Klientus ik pa laikam iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju Pārziņa interneta vietnē.

 

[1] Regulas Nr.2016/679/ES 9.panta 2.punkta h.apakšpunkts; Ārstniecības likums, Veselības aprūpes finansēšanas likums, Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”; Farmācijas likums, Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”.

[2] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts

[3] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a. un b.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.

[4] Pārzinis veic pacienta identitātes pārbaudi, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti (saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturtā daļu).

[5] Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”

[6] Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”

[7] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1.punkta f.apakšpunkts.

[8] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta j.apakšpunkts un 89. panta 1. un 2. punkts, Pacientu tiesību likuma 10. panta septītā, astotā un devītā daļa un 11.pants

[9] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

[10] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.

[11] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.

[12] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.

[13] Ar vārdu “loterija” šo Noteikumu izpratnē tiek saprasta spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu, un attiecībā uz loteriju organizēšanu un norisi tiek piemēroti normatīvie akti par preču un pakalpojumu loteriju (tajā skaitā, Peču un pakalpojumu loteriju likums).

[14] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

[15] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[16] Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumu Nr.16 “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības” 5. punkts.

[17] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

[18] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

[19] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[20] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[21] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[22] Piemēram, Pacientu tiesību likuma 9.panta trešajā daļā ir noteikts, ka izdarot labojumus medicīniskajos dokumentos, ārstniecības persona nodrošina kļūdainās informācijas saglabāšanu, attiecīgi to precizējot vai papildinot.

[23] Piemēram, Pacientu tiesību likuma 9.panta trešajā daļā ir noteikts, ka izdarot labojumus medicīniskajos dokumentos, ārstniecības persona nodrošina kļūdainās informācijas saglabāšanu, attiecīgi to precizējot vai papildinot.

[24] Piemēram, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” ir noteikti ārstniecības iestādēs izmantojamie medicīniskie un uzskaites dokumenti un to glabāšanas termiņi.