<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=356876748724153&ev=PageView &noscript=1"/> Privātuma politika un Noteikumi

LV | RU | EN

 

 

Informācija sagatavota, ievērojot  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumus.

Pārzinis:

AS “Veselības centru apvienība” (turpmāk VCA), reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021. E-pasts saziņai: administracija@vca.lv.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis):

Nodrošināt pierakstu pacientam nepieciešamo veselība aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācija vai diagnostiskais izmeklējums) saņemšanai VCA.

Tiesiskais pamats:

Pacienta piekrišana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula):

-       6.panta 1.punkta a) apakšpunktam;

-       9.panta 2.punkta a) apakšpunktam.

Personas datu apstrādes procesa apraksts:

1) Nolūkā piedāvāt pacientiem saņemt specifisku veselība aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācija vai diagnostiskais izmeklējums), VCA izveido un izvieto reklāmas paziņojumus reklāmas platformā “Google reklāmas” (Google Ads), kas nodrošina reklāmas izplatīšanu Google meklēšanas tīklā, izmantojot interneta meklētājprogrammu “Google meklētājs” (Google Search), kā arī dažādos citos interneta resursos. Iepriekš minētos ar internetu saistītos pakalpojumus nodrošina juridiska persona Google Inc.( juridiskā adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV).

2) Lai padarītu ērtāku pierakstīšanos uz attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu, pacientam tiek piedāvāta iespēja platformā, kurā izvietota VCA reklāma, norādīt savus personas datus, lai VCA varētu sazināties ar pacientu un piedāvāt pacientam ērtāko veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku VCA (reklāmā integrēts risinājums, lai maksimāli vienkāršotu datu ievades procesu).

3) Ja pacients vēlas saņemt VCA piedāvāto veselības aprūpes pakalpojumu, pacients iepazīstas ar platformā sniegto informāciju par personas datu apstrādi VCA un Google Inc. un sniedz šādus personas datus, kas nepieciešami saziņai ar pacientu: 

- vārds;

- e-pasta adrese vai telefona numurs.

4) Google Inc. nodod VCA reklāmas platformā iesniegtos pacientu datus.

5) VCA iespējami īsā laikā sazinās ar pacientu un piedāvā pacientam ērtāko pacientam nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku VCA.

Personas datu apstrādes ilgums:

Personas dati VCA tiek apstrādāti tik ilgi, cik to apstrāde ir nepieciešama atbilstoši attiecīgajam personas datu apstrādes nolūkam. Pēc pacienta pieprasījuma personas datu apstrāde var tikt pārtraukta.

Datu saņēmēji:

VCA  nenodod pacienta personas datus  trešajām personām bez tiesiska pamata.

Datu nodošana uz trešo valsti:

VCA  nenodod pacienta personas datus uz trešo valsti.

Datu subjekta (pacienta) tiesības:

Pacientam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Piekrišanas atsaukšana:

Pacientam ir tiesības un iespējas jebkurā brīdī atteikties no VCA saziņas ar pacientu, lai piemeklētu ērtāko nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku VCA (tiesības atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu). Šīs tiesības var realizēt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: marketings@vca.lv.

Kontaktinformācija:

Jautājumos, kas saistīti ar pacientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), var sazināties ar Pārzini vai Pārziņa datu aizsardzības speciālistu:

- AS “Veselības centru apvienība”, juridiskā adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 16, LV-1021; e-pasta adrese: administracija@vca.lv;

-   datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: dpo@repharm.lv.

Atruna par Google:

VCA nav kontroles pār Google Inc. veiktajām darbībām. Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī tas, kā Google Inc. tos apstrādā un izmanto, ir aprakstīts Google Inc. mājaslapas datu aizsardzības noteikumos.

Яндекс.Метрика

2016 vca.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.