<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=356876748724153&ev=PageView &noscript=1"/> ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ''VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA'' STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

LV | RU | EN

 

 

DATORTEHNIKAS  piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros.  

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  12.12.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA “TL Datortehnika” ar piedāvājuma summu  3500.00 euro bez PVN

 

Cenu aptaujas priekšmets:

Datortehnikas piegāde.

Precīzs preču apraksts ir noteiks  Tehniska specifikācijā  (1.pielikums). Preces tiks iepirktas saskaņā ar līgumā noteikto kārtību. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces būs jāpiegādā divu nedēļu laikā no līguma apstiprināšanas dienas.

Pasūtītājs:

Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,

A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu

VCA medicīnas centra “AURA”  vadītāja  Anita Kamenščikova

Līguma izpildes vieta:

AS”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA” Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035

Līguma izpildes termiņš

Trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Apmaksas nosacījumi

Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz piegādes līgumā norādīto bankas kontu 10 ( desmit)  dienu laikā pēc preču piegādes un pretendenta sastādītā rēķina-pavadzīmes parakstīšanas

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 10.decembrim  plkst. 14:00

1.elektroniski uz e-pasta adresi: anita.kamenscikova@vca.lv ;

2. personīgi  VCA medicīnas centra “AURA” administrācijā kab.708, 7.stāvā,  Nīcgales ielā 5, Rīgā

Iesniedzamie dokumenti

1)         Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums.

2)         Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu

Pretendentu atlases prasības

1) Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv);             2) Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu preču piegādē: pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018., kā arī 2019. gadā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piegādājis datortehniku  vismaz  3(trim) pasūtītājiem

Citas prāsības

1)Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

2) Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

1.Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2. Zemākā cena.

Яндекс.Метрика

2016 vca.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.